تحقیق آشنایی با کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

تحقیق آشنایی با کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

آشنایی با کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، مؤسسه اي دولتی، فرهنگی و هنري است.کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان داراي وسیع ترین شبکه کتابخانه هاي کودك ونوجوان و از مهم ترین و معتبرترین تولیدکنندگان و ناشران کتاب هاي این دو گروه سنی در ایران و تهیه کننده مهم فیلم ها و سایر فرآورده هاي فرهنگی براي کودکان و نوجوانان است.این کانون در دي ماه ۱۳۴۴ به عنوان مؤسسه اي فرهنگی، هنري، و غیرانتفاعی تأسیس شد و پس از…