پاورپوینت تعیین الگوهای رفتار هزینه

پاورپوینت تعیین الگوهای رفتار هزینه

پاورپوینت تعیین الگوهای رفتار هزینه

تجزیه وتحلیل رفتار هزینه هاžهزینه ها رفتار مشابهی ندارند و با توجه به رفتارشان به ۳ گروه طبقه بندی شده اند:
 (1هزینه های ثابت
(۲هزینه های متغیر
(۳هزینه های مختلط
  žاین طبقه بندی در الگوی هزینه ها در دامنه محدود و معقولی از فعالیت معنی دار است و مدیران باید همواره به یاد داشته باشند که محاسبات را در محدوده مفروض انجام دهند. این محدوده از حجم فعالیت قابل دستیابی که در دوره معین، مورد انتظار می باشد را دامنه مربوطه می نامند.
 
žمفهوم…

فلسفه پیشرفت گرایی

فلسفه پیشرفت گرایی

فلسفه پیشرفت گرایی

عنوان مقاله: فلسفه پیشرفت گراییقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۲۱
قیمت: ۲۵۰۰ تومان
فهرست:
مقدمه
پيشرفت گرايي و آموزش و پرورش
اهداف تعليم و تربيت
روشهاي تعليم و تربيت
تجربه ديني
رشد اخلاقي
رشد زيبايي
پراگماتيسم (پيشرفت گرايي) به عنوان فلسفه تعليم و تربيت
 
ماهيت تجربه
ابزارگرایی
فردگرایی و روابط اجتماعی
ویلیام کیلپتریک و روش پروژه
روابط فلسفی و ایدئولوژیک پیشرفت گرایی
نقادی دیوئی از آموزش و پرورش پیشرو
نتیجه گیری…