پایان نامه ارشد ارزشیابی محتوای کتب درسی تعلیمات دینی دوره راهنمایی از حیث به کارگیری علایم نشانه گذاری

پایان نامه ارشد  ارزشیابی محتوای کتب درسی تعلیمات دینی دوره راهنمایی از حیث به کارگیری علایم نشانه گذاری

پایان نامه ارشد ارزشیابی محتوای کتب درسی تعلیمات دینی دوره راهنمایی از حیث به کارگیری علایم نشانه گذاری

ارزشیابی محتوای کتب درسی تعلیمات دینی دوره راهنمایی از حیث به کارگیری علایم نشانه گذاری در سال تحصیلی ۸۸-۸۹چکیده
در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبال کننده اهداف آموزش ملی است و در میان دروس آموزشی، تعلیمات دینی از مهم ترین دروس تکوین شخصیت دینی دانش آ,وزان و بهترین فرصت برای رسیدن به هدف های عالی تعلیم و تربیت اسلامی است. به همین دلیل، آموزش و ژروش سعی دارد به دانش آموزان کمک کند تا مفاهیم اموزشی دینی را به طور دقیق و مفید یاد…