کار،‌ انرژي، گرما

کار،‌ انرژي، گرما

کار،‌ انرژي، گرما

عنوان تحقیق: کار،‌ انرژي، گرمافرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۰
شرح مختصر:
باد هواي در حال حركت است. باد به وسيلة گرماي غير يكنواخت كه سطح كرة زمين كه حاصل عملكرد خورشيد است، بوجود مي‌آيد. از آنجائيكه سطح زمين از سازنده‌هاي خشكي و آبي قنوعي تشكيل شده‌اند، اشعة خورشيد را بطور غيريكنواخت جذب مي‌كند. وقتي خورشيد در طول روز مي‌تابد، هواي روي سرزمين‌هاي خشكي سريعتر از هواي روي سرزمين‌هاي آبي گرم مي‌شود. هواي گرم روي خشكي ضبط…

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

بررسی معاونت در جرائم  شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

عنوان تحقیق: بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیراتفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۴
شرح مختصر:
هدف از اين تحقيق تعيين ميزان تأثير خانواده، مدرسه و ساير نهادهاي اجتماعي در بروز جرم و جنايت در جامعه است. در اين مقاله سعي شده تا به نقش علل پديدآورنده و سپس به نقش عوامل پيشگيري كننده توجه گردد. محروميت هاي اقتصادي، تبعيض و نابرابري، جنگ، تراكم جمعيت، خانواده، مدرسه، رسانه هاي گروهي، تلويزيون، روزنامه ها و ماهواره در پيدايش جرم…