اقتصاد در خانواده

اقتصاد در خانواده

اقتصاد در خانواده

این تحقیق پودمان اقتصاد در خانواده مربوط به درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی با موضوع:
(ویژگی‌های عمومی نظام اقتصاد اسلامی، کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی)که شامل ۱۹ صفحه می باشد وجامع و با محتوای متفاوت برای دانشجویان…