طرح درس ریاضی ( تفریق ) اول ابتدایی

طرح درس ریاضی ( تفریق )  اول ابتدایی

طرح درس ریاضی ( تفریق ) اول ابتدایی

هدف کلیهدف جزئی
دانستنی ها
مواد و وسایل
رفتار وردی
آماده سازی و ایجاد انگیزه
گروه بندی
ارزشیابی تشخیصی
ارزشیابی تکوینی
جمع بندی
ارزشیابی پایانی
تعیین تکلیف…

طرح درس علوم آهنربا کلاس اول ابتدایی

طرح درس علوم آهنربا کلاس اول ابتدایی

طرح درس علوم آهنربا کلاس اول ابتدایی

اهداف جزئیاهداف رفتاری
ارزشیابی ورودی
وسایل مورد نیاز
ایجاد انگیزه
ارائه ی درس
ارزشیابی پایانی
تکلیف تمرینی
تکلیف خلاقیتی…

طرح درس قرآن سوره کوثر کلاس اول ابتدایی

طرح درس قرآن سوره کوثر  کلاس اول ابتدایی

طرح درس قرآن سوره کوثر کلاس اول ابتدایی

اهداف کلیرفتار ورودی
ارزشیابی تشخیصی
ارزشیابی ورودی
ایجاد انگیزه
ارزشیابی تکوینی
ارزشیابی پایانی
ارائه تکلیف…

طرح درس ضرب در صفر ریاضی سوم ابتدایی

طرح درس ضرب در صفر ریاضی سوم ابتدایی

طرح درس ضرب در صفر ریاضی سوم ابتدایی

اهداف کلیاهداف جزﺋﻲ
اهداف رفتاری
رفتار ورودی
ایجاد انگیزه
تحریک یادآوری پیش نیازهای مربوطه
ارزیابی عملکرد
ارزشیابی تکوینی
رفع نقص و مرور درس
ارزشیابی پایانی…

طرح درس چرخه آب علوم سوم ابتدایی

طرح درس چرخه آب علوم سوم ابتدایی

طرح درس چرخه آب علوم سوم ابتدایی

هدف کلییادگیری اطلاعات
مهارت های ذهنی
راهبرد شناختی
مهارت های حرکتی
نگرش
ارزشیابی ورودی
ارزشیابی تشخیصی
ایجاد انگیزه
تکلیف خلاقانه …

طرح درس مفهوم ضرب ریاضی سوم ابتدایی

طرح درس مفهوم ضرب ریاضی سوم ابتدایی

طرح درس مفهوم ضرب ریاضی سوم ابتدایی

اهداف کلی آموزشیاهداف جزیی آموزشی
اهداف رفتاری
رفتار ورودی
ایجاد انگیزه
آگاه ساختن ازهدف
مرحله مدلسازی
ارزشیابی پایانی
تکلیف خلاقانه…

طرح درس آموزش شمارش با الگوهای متقارن ریاضی سوم ابتدایی

طرح درس آموزش شمارش با الگوهای متقارن ریاضی سوم ابتدایی

طرح درس آموزش شمارش با الگوهای متقارن ریاضی سوم ابتدایی

اهداف کلیاهداف جزئی
اهداف رفتاری
ابزار و وسایل مورد نیاز
رفتار ورودی
ایجاد انگیزه
ارزشیابی تکوینی
رفع نقص و مرور درس
ارزشیابی پایانی
ارائه تکلیف خلاقانه…

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان نظرآباد

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان نظرآباد

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان نظرآباد

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان نظرآباد…