اثر اقدامات آرامسازی ترافیک بر سرعت خودروها و رفتار عابرین پیاده

اثر اقدامات آرامسازی ترافیک بر سرعت خودروها و رفتار عابرین پیاده

اثر اقدامات آرامسازی ترافیک بر سرعت خودروها و رفتار عابرین پیاده

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۶
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
امروزه با توجه به افزایش خودرو در ایران شاهد افزایش تصادفات در داخل و ورودی شهرها میباشیم که یکی از علتهای آن سرعت زیاد خودروها در عبور از عرض خیابان و تقاطعات میباشد. بمنظور کاهش سرعت خودروها و به تبع کاهش تصادفات ، اقداماتی در جهت کاهش سرعت خودروهاوآرامسازی ترافیک در شهرها صورت گرفته است تا اثر نامطلوب وسایل نقلیه را کاهش داده و ایمنی و سلامت عابرین پیاده را در خیابانهای شهر فراهمکند…