دانلود پروژه مالی رشته حسابداری در باره شرکت مخابرات خراسان رضوی

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری در باره شرکت مخابرات خراسان رضوی

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری در باره شرکت مخابرات خراسان رضوی

فهرست مطالب عنوان
بخش اول : تاریخچه شرکت مخابرات و چارت سازمانی
طرح جامع مشترکین ۳
شرح وظایف ۱۰
بخش دوم : توضیحی بر قسمت بررسی حسابها و فرم های مربوط
فرم های مربوط ۱۲
بخش سوم : شرح عملیات اداره موجودی کالا
شرح عملیات ۱۴
برگشت کالا به انبار ۱۸
خرید ۲۷
چرخه ورود و خروج کالا به انبار ۳۸
حواله انبار ۳۹
 تاریخچه شرکت مخابرات خراسان
اولین مرکز تلفن استان خراسان در شهر مقدس مشهد با نصب ۷۰ شماره تلفن مغناطیسی در سال ۱۲۹۸ مورد بهره برداری قرار گرفت…