نقش هجرت امام رضا(ع) در تعمیق و گسترش تشیع ایرانیان

نقش هجرت امام رضا(ع) در تعمیق و گسترش تشیع ایرانیان

نقش هجرت امام رضا(ع) در تعمیق و گسترش تشیع ایرانیان

عنوان مقاله: نقش هجرت امام رضا(ع) در تعمیق و گسترش تشیع ایرانیانقالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۳۰
شرح مختصر:
با عنایت به عنوان و مسأله اساسی، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است بدین ترتیب که کلیه منابع و مطالعات مرتبط با مسأله اساسی پژوهش یعنی تأثیرات مهاجرت و حضور روحانی امام رضا (ع) در فرهنگ ایرانی- شیعی با استفاده از فرم های فیش برداری، گردآوری شده و به شیوه کیفی به ارائه یافته های پژوهش پرداخته شده است.
در مجموع و…