فلسفه پیشرفت گرایی

فلسفه پیشرفت گرایی

فلسفه پیشرفت گرایی

عنوان مقاله: فلسفه پیشرفت گراییقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۲۱
قیمت: ۲۵۰۰ تومان
فهرست:
مقدمه
پيشرفت گرايي و آموزش و پرورش
اهداف تعليم و تربيت
روشهاي تعليم و تربيت
تجربه ديني
رشد اخلاقي
رشد زيبايي
پراگماتيسم (پيشرفت گرايي) به عنوان فلسفه تعليم و تربيت
 
ماهيت تجربه
ابزارگرایی
فردگرایی و روابط اجتماعی
ویلیام کیلپتریک و روش پروژه
روابط فلسفی و ایدئولوژیک پیشرفت گرایی
نقادی دیوئی از آموزش و پرورش پیشرو
نتیجه گیری…