کار،‌ انرژي، گرما

کار،‌ انرژي، گرما

کار،‌ انرژي، گرما

عنوان تحقیق: کار،‌ انرژي، گرمافرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۰
شرح مختصر:
باد هواي در حال حركت است. باد به وسيلة گرماي غير يكنواخت كه سطح كرة زمين كه حاصل عملكرد خورشيد است، بوجود مي‌آيد. از آنجائيكه سطح زمين از سازنده‌هاي خشكي و آبي قنوعي تشكيل شده‌اند، اشعة خورشيد را بطور غيريكنواخت جذب مي‌كند. وقتي خورشيد در طول روز مي‌تابد، هواي روي سرزمين‌هاي خشكي سريعتر از هواي روي سرزمين‌هاي آبي گرم مي‌شود. هواي گرم روي خشكي ضبط…