تک تیرانداز(اسنایپر)۲

تک تیرانداز(اسنایپر)2

تک تیرانداز(اسنایپر)۲

در این کتاب تاریخچه بوجود آمدن نیروی ھای تک تیرانداز را در ارتشھای مختلف جھان و اھمیت آنان را در میادین جنگ و نقش کلیدی آنان در ادامه و پیشرفت این جنگھا شرح میدهد و ھمچنین خصوصیات و عملکرد نیروھای تک تیرانداز در عملیاتھای جنگی که در مناطق مختلف جھان روی داده است را با تاکتیکھای جنگی آنان و شرایط نشانه گیری و استتار موضع مخفی آنان در زمانھا و فصول مختلف را شرح داده است و خاطراتی ھم از نیروھای تک تیرانداز زبده ارتشھای دنیا که توسط آنان عملیات…

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

فهرست مطالبچکيده. ۱
 
فصل اول:«بيان موضوع»
مقدمه. ۴
بيان مسئله. ۶
معرفي انواع متغيرهاي پژوهش…. ۹
ضرورت تحقيق.. ۱۰
اهداف تحقيق.. ۱۱
 
فصل دوم: «مباني نظري»
پيشينه ي تحقيق.. ۱۳
تاريخچه اشتغال زنان در ايران.. ۱۳
تاريخچه قانونگذاري در باره کارگران زن در ايران.. ۱۵
تاريخچه اشتغال زنان در سطح بين المللي.. ۱۶
نظريه ي تحقيق.. ۱۷
مروري بر ديدگاههاي نظري.. ۱۷

الف

نظريه ي سرمايه انساني.. ۱۸
نظريه ي طرفداران حقوق اجتماعي زنان…..

تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد

تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد

تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد

عنوان مقاله : تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افرادقالب بندی : PDF
قیمت : ۲۳۰۰تومان
شرح مختصر : راه رفتن، يكي از ويژگيهاي فيزيكي بدن افراد است، كه امروزه به عنوان يك بيومتريك در سيستم هاي تشخيص هويت استفاده مي شود . در اين مقاله يك رهيافت جديد براي شناسايي افراد از روي راه رفتن مبتني بر خوشه بندي مبتني ب ر الگوريتم ژنتيكي ارائه شده اس ت. .در استخراج ويژگي يك تغيير اساسي نسبت به الگوريتم هاي قبلي انجام شدده است . ابتدا با سه روش مختلف بردار ويژگي…