بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزانWORD

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزانWORD

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزانWORD

فهرست مطالب چکیده…….. ۱
مقدمه فصل ۱٫ ۳
بیان مسأله. ۵
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… ۸
اهداف پژوهش…. ۹
اهداف جزئی.. ۹
سوالات… ۱۰
فرضیه ها۱۰
شرایط ورود و خروج.. ۱۰
شرایط ورود. ۱۰
شرایط خروج.. ۱۱
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۱۱
مقدمهفصل ۲٫ ۱۴
اضطراب… ۱۴
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R.. 19
اختلال اضطراب منتشر. ۲۱
اختلال وحشت زدگی.. ۲۲
اختلال فشار روانی پس آسیبی.. ۲۲
اضطراب آشکار و پنهان.. ۲۳
عناصر اضطراب… ۲۵
شیوع اضطراب… ۲۶
ریشه ها و عوامل اضطراب……

بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری

بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری

بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری

چکیده بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز ـ مدل معادله ساختاری
هدف کلی پژوهش بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه آماری كليه بخش­­های آموزشی دانشگاه شیراز بود كه در قالب یک مطالعه چند موردی، پنج گروه به صورت تصادفی از زیرگروه­های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی و هنر و…

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی دانش آموزان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی والدین شانWORD

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی دانش آموزان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی والدین شانWORD

بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی دانش آموزان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی والدین شانWORD

چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
هدف کلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطهسبکهای حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان میباشد . جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان پسر و دختر دوره اول راهنمایی منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ ،به همراه والدینشان است . از این جامعه ۷۵ دانش آموز پسر و ۱۱۳ دانش آموز دختر به همراه اولیائشان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار…

ادبیات قرآنی در رشد شخصیت کودکان

ادبیات قرآنی در رشد شخصیت کودکان

ادبیات قرآنی در رشد شخصیت کودکان

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۹
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
سرمایه گذاری برای تربیت دینی افراد یک جامعه، در واقع نشانگر تمدن آن جامعه میباشد و پیشرفت در جنبههای گوناگون آن جامعه را تضمین میکند. مفاهیم اصیل و پایدار قرآنی و اسلامی میتواند راهنمای کودکان در انتخاب مسیر درست زندگی ورسیدن به کمال و تقرب الی الله به عنوان هدف نهایی تکامل حیات انسان باشد. هدف از انجام این تحقیق ارتباط ادبیات و فرهنگ قرآنی اسلامی بر جهان بینی و رشد و تکامل شخصیتی کودکان است….

تحقیق جامعه مدني و مشاركت نوجوان

تحقیق جامعه مدني و مشاركت نوجوان

تحقیق جامعه مدني و مشاركت نوجوان

تحقیق جامعه مدني و مشاركت نوجوانفرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: ۱۱۵
 
 
 
 
 
– مقدمه
كشور ما ايران يكي از بالا ترين ميزانهاي رشد جمعيت در دنيا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعيت زير هفده سال از جوانترين كشورهاي دنيا محسوب مي‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسي مسائل ومشكلات آنها از حياتي ترين وظايف افراد در جامعه به شمار ميرود . تأمين نيازمنديهاي مختلف اين قشر عظيم كار ساده اي نيست و قدر مسلم در آينده اي نه چندان…