پروژه مفاهیم تجارت آزاد

پروژه مفاهیم تجارت آزاد

توضیحات :بلوک هاي اقتصادي که در مناطق مختلف جهان با حضور چند کشور منطقه تشکيل مي شود فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري سودمندي را در اختيار بخش خصوصي فعال در آن کشورها قرار مي دهد تا بتوانند فعاليتهاي خود را در قلمرو کشورهاي عضو گسترش دهند و از ترجيحات تجاري و آزادي سرمايه گذاري بهره برداري نمايند اين امر در نهايت توسعه اقتصادي کشورهاي ياد شده را به دنبال خواهد داشت.

فهرست مطالب :

مقدمه
ساختار
موافقتنامه ها
موافقتنامه اصلي
موافقتنامه…