روش تحقیق کامل ( کلیه مراحل مالی شرکت موکت نگین)

روش تحقیق کامل ( کلیه مراحل مالی شرکت موکت نگین)

روش تحقیق کامل ( کلیه مراحل مالی شرکت موکت نگین)

(کلیه مراحل مالی شرکت موکت نگین)فهرست مندرجات
۱ـ موضوع فعاليت شركت
۲ـ شرح وظايف امور مالي
۳ـ چارت سازمان
۴ـ چارت امور مالي
۵ـ بررسي جايگاه سيستم فروش در امور مالي
۶ـ شرح وظايف كاركنان امور مالي
۷ـ چارت عمليات فروش
۸ـ شرح كليه حسابهاي مرتبط با فروش
·حسابهاي دريافتني تجاري
·اسناد دريافتني تجاري
·ساير حساب ها و اسناد دريافتني
·موجودي هاي نقد
·برگشت از فروش
·تخفيفات نقدي فروش
·عنصر بهره در اسناد دريافتني
۹ـ كليه…