پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه هاي محتوایی ریاضیات

پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه هاي محتوایی ریاضیات

پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه هاي محتوایی ریاضیات

چکیدههدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه هايمحتوایی ریاضیات (اعداد، هندسه ، نمایش داده ها) برمبناي معیار هاي بین المللی تیمز ۲۰۰۷ بودهاست. بدین منظور به روش نمونه گیري طبقه اي تصادفی ازبین ۳۴۴ دانش آموز دختر وپسر پایهچهارم مدارس شهر امیرآباد ر،تعداد ۱۸۰ نفر ( ۹۰ نفر دختر و ۹۰ نفر پسر) انتخاب شد.وسئوالاتریاضی پایه چهارم آزمون تیمز ۲۰۰۷ انتخاب وبه همه دانش آموزان داده شد پس از تصحیح اوراق،نمره هر حیطه…