پایان نامه: بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

پایان نامه: بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

—– پایان نامه: بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش—–
تعداد صفحات: ۵۹ صفحه—–
قالب: WORD—–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..

فهرست مطالب

 
فصل اول :
تعریف سازمان ۱
انواع سازمان ۱
ترکیب سازمانی ۲
نظریه های سازمانی ۳
نظریه سازمان رسمی ۳
ویژگیهای بوروکراسی ۴
نوع شناسی اقتدار ۵
نظریه تیلور ۶
نظریه هانری فایول ۷
اهداف سازمان ها ۸
اهمیت مطالعه سازمان ۱۰
فصل دوم :
ساخت و نظام آموزش و پرورش ۱۱
تالکوت پارسونز ۱۵
عناصر اولیه نظام…