ارسال پالس های ضربه در رادار برای آشکاری هواپیماهای رادار گریز

ارسال پالس های ضربه در رادار برای آشکاری هواپیماهای رادار گریز

ارسال پالس های ضربه در رادار برای آشکاری هواپیماهای رادار گریز

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۵
سال انتشار : ۱۳۹۴
نویسنده
محمدرضا قاسمی فارغ التحصیل از دانشگاه علمی کاربردی مخابرات راه دور شیراز
چکیده
با توجه به اینکه هر جسمی در برابر امواج الکترومغناطیس تغییر طیفی در انعکاس ایجاد می کند. لذاامکان این را برای ما فراهم می آورد؛ که با تابش بازه ای از سری امواج الکترومغناطیس بر اجسام وآنالیز انعکاس آن توسط سری فوریه (FFT) از وجود جسم و یا حتی نوع مواد آنها پی ببریم.بیشترین کاربرد آن را در صنعت نظامی در رادارها می…