ارائه یک سامانه پیشگیری و تشخیص نفوذ به منظور مقابله با حملات MITM مبتنی برمسموم سازی جداول

ارائه یک سامانه پیشگیری و تشخیص نفوذ به منظور مقابله با حملات MITM مبتنی برمسموم سازی جداول

ارائه یک سامانه پیشگیری و تشخیص نفوذ به منظور مقابله با حملات MITM مبتنی برمسموم سازی جداول

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۳
سال انتشار : ۱۳۹۴
نویسنده
احسان میقانی – صنایع ارتباطی آواحسین میقانی – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
چکیده
حملات MITM که درواقع زیرمجموعهای از حملات مبتنی بر مسمومسازی جداول ARP هستند، به دلیل کمبودمکانیزمهای احراز هویت و همچنین عدم حالتمندی پروتکل ARP ، موفقیتهای بسیاری را در کارنامه خود ثبتنمودهاند. مقاله پیشرو با استفاده از یک روش احراز هویت جدید و نیز بهرهگیری از جداول حالتمند ARP و یک کنترل کننده…