بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۸
سال انتشار:۱۳۹۴
چکیده
این تحقیق به بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی دوره های آموزشی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان قزوین پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده برای رسیدن به مقاصد این پژوهش، روش مقطعی و نوع تحقیق شبهآزمایشی است و از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی میباشد. ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۰۴۴ نفر از کارشناسان بودند که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران، ۸۱۱ نفر…